< Back
You are here » Aktiviteter  »  Vuxen  »  Kyrkorådet

 

  2017 2013 (Se val 2013)
Nomineringsgrupp % Antal Mandat % Antal Mandat
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) 37,87 487 10 38,82 349 10
För kyrkans bästa i Lyckå församling (FkbL) 48,13 619 12 61,18 550 15
Sverigedemokraterna (SD) 11,43 147 3      
Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) 2,57 33 0      

Röstredovisning

Valdeltagande:
 
2017: 19,32%
 
2013: 13,55%
Förändring valdeltagande: 5,77%

Antal valdistrikt vars röster redovisats: 1 av 1

Antal röstberättigade: 6 739
Avgivna röster: 1 302
Giltiga röster: 1 286
Ogiltiga röster: 16

Här nedan ser du de 4 nomineringsgrupperna i Lyckå församling.

 

Minimera

FÖR KYRKANS BÄSTA

VI VILL:

Att Svenska Kyrkan  ska vara en öppen och tillgänglig kyrka där alla människor ska känna sig välkomna.

På alla sätt arbeta för att det kristna budskapet hålls levande och sprids till alla i vårt samhälle.

I församlingen har gudstjänsten en central plats. Vi vill ochså verka för ett förnyat gudstjänstliv.

Vara delaktiga i livets alla skeden för alla i Lyckå församling i både glädje och sorg.

Det diakonala tänkandet skall genomsyra all verksamhet. Med barnen i centrum

Ta vara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att pröva nya idéer.

Stödja församlingens omfattande musik och körverksamhet. Vårda och utveckla kyrkans rika kulturarv.

Ge stöd och uppmuntran till allt ideellt arbete. Värna om det ekumeniska samarbetet.

Utveckla församlingens miljöarbete. Vi vill även i framtiden arbeta för att värna om Guds skapelse.

Församlingens resurser skall genom god planering och stort ansvar användas så effektivt som möjligt.

Vi i Kyrkans Bästa kommer i fortsättningen, när vi fått ditt förtroende, att värna om Lyckå församling och dess framtid, som en öppen kyrka med bred kristen verksamhet för alla människor i alla åldrar.

 

 

 

Kontaktperson:

Evy Pettersson

0455-36 30 14,

0733-24 46 15

flymen.ev@spray.se

 

 

 

Minimera

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi vill att:

Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka

. Alla ska vara välkomna till kyrkan.

. Enkel och självklar att nå när den behövs.

. Göra det enkelt med dop, konfirmation, vigslar och begravningar.

. All barnverksamhet är avgiftsfri.

. Inga avgifter är kopplade till konfirmation.

. Stimulera den ideella musikverksamheten. 

. Se till att kyrkorna och kyrkogårdarna vårdas och är öppna. De är en del av kulturarvet.

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika värde och rätt

. Säga ifrån när människovärdet kränks.

. Medmänniskor ges stöd utifrån deras benov.

. Vårda skapelsen genom ett aktivt miljötänkande och minimera         

  miljöbelastningen.

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna

. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden.

. Erbjuda sommarjobb till skolungdomar.

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för såväl anställda som frivilligarbetare.

. Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap.

Lyckå församling har idag:

. Välskött och god ekonomi.

. Duktig personal.

. Ett stort antal frivilligarbetare.

. Ett rikt gustjänstliv och ett ekumeniskt samarbete med andra kristna         

  samfund.

. En stor musik- och körverksamhet.

. En omfattande och varierande verksamhet för alla åldrar.

. En förskola med två avdelningar.

Detta vill vi i Socialdemokraterna, om vi får förtroendet, verka för att behålla och utveckla.

 

 

 

Kontaktperson:

Åse Andersson

0455-205 55,

0709-20 55 15

andersson.ase@spray.se

 

 

 

 

 

Minimera

VÄNSTERPARTIET I

SVENSKA KYRKAN (VISK)

VISK vill att Svenska Kyrkan ska: 

  • vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle
  • vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt
  • aktivt ta ställning i samhällsdebatten, verka mot orättvisor - både nära och långt borta
  • vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
  • arbeta för allas lika värde, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation och ålder
  • respektera och vara öppen för samtal mellan människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
  • vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara en förebild i miljöarbetet
  • etiskt driven i sin kapitalförvaltning och inte investera i vapen, cigaretter och alkohol samt inte investera i företag som använder barnarbete eller har otillfredställande arbetsförhållanden.

 

 

Kontaktperson:

Tonnie Philipsson

0703-661570

tonnie.philipsson@vansterpartiet.se

Minimera

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna syn på Svenska Kyrkan, är att den skall var en folkkyrka från vaggan till graven. En kyrka för hela familjen, där skolavslutningar i kyrkan är en självklarhet om skolan önskar. Staten och kyrkan har under århundrande varit tätt sammanflätande i den historiska utvecklingen av Sverige och gemensamt utvecklat värdegrunder, vilken demokratin är ett, därför är det självklart att värna om demokratin, med respekt för fattade beslut, även om dessa är obekväma.

Svenska Kyrkan skall stå för kristna värderingar, med svenska särdrag vilka vi skall bevara och utveckla mot framtiden genom att reformera för att bevara. Kyrkan har betydande kulturvärden i byggnader, inventarier och mark, dessa värden skall vårdas och bevaras väl, till kommande generationer gagn.

Personalen i Församlingen är dess viktigaste resurs, för att kunna genomföra mål och inriktningar, där för är det viktigt med tydlighet i roll- och ansvarsfördelning samt utbildningar som stärker personalen i sitt arbete. I kyrkans sociala arbete är andlig vägledning, stöd, trygghet och mänsklig gemenskap viktiga frågor, vidare skall socialt isolerade äldre, brottsoffer och unga i psykisk ohälsa prioteras. Etik och moral är ledord som står för vår kyrkopolitik.

Vi menar även att missionsbefallningen ska tas på allvar, samt att hjälpa i konflikters närområde och hjälpa utsatta kristna i det internationella arbetet. En röst på Sverigedemokraterna kommer att stäkra Svenska kyrkan i tro, trygghet, tradition och kontinuitet.

  

Kontaktperson:

Ronnie Nilsson,

0723–284089

medborgaren1@gmail.com